Knipsels uit een kwarteeuw Soetendaele 1971-1996
 
1971
Op 27 en 28 november 1971 organiseert de Heemkring voor het eerst een tentoonstelling van merkwaardige en kunstzinnige voorwerpen uit de kerk Onze-Lieve-Vrouw- ter- Noodt te Merchtem. De voorwerpen komen uit persoonlijke verzamelingen en het gemeentelijk archief. Een bijhorende brochure geeft toelichting aan de bezoekers. Een receptie met streekbieren en "ballekens" (uit de Merchtemse folklore) zorgt voor de ludieke sfeer. In hetzelfde jaar sluit de Heemkring aan bij het Verbond voor Heemkunde en wordt lid van de Gouw Vlaams-Brabant.
1972
In 1972 neemt onze nog jonge Heemkring de organisatie op zich van de Gouwdag in de Abdij van Grimbergen. In samenwerking met het Davidsfonds organiseert Raf Asselman een voetzoektocht en zo wordt in april 1972 het Hellepad ingewandeld. De wandelzoektocht start met een optreden van het Dameskoor Crescendo en eindigt met de uitreiking van de prijzen.
1973
Een jaar later volgt het Hoboschpad. Hier is de attractie het optreden van de Koutermolendansgroep. In oktober 1973 vindt in samenwerking met het August De Boeck-fonds, het Davidsfonds en het Gemeentebestuur een August De Boeck-viering plaats. Die is er naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Muziekacademie August De Boeck. Voor deze gelegenheid wordt een brochure uitgegeven over leven en werk van de toondichter.
1974
Het Kouterpad wordt ingewandeld in 1974. Als startanimatie zijn er de Merchtemse Steltenlopers. In november 1974 is er een unieke tentoonstelling over oude ambachten, verwant met de brouwersbedrijvigheid. Opnieuw wordt een geïllustreerde brochure uitgegeven die een degelijke inwijding is in de wereld van bier brouwen, kuipen, klompen en garelen maken.
1975
De Heemkring verleent in 1975 zijn medewerking aan de historische toelichting bij de uitgave van linosneden over de kerken van de Dekenij Opwijk-Merchtem door Frans De Neve. In datzelfde jaar verlenen verschillende leden van de Heemkring hun medewerking aan een hobby-tentoonstelling van het Davidsfonds over stambomen en kwartierstaten.
1977
Een ‘Juul De Winde-gedenkboek’ wordt in 1977 uitgegeven. Dit gebeurt naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de overbrenging van het stoffelijk overschot naar de IJzercrypte en de Jubileumviering van de 50ste IJzerbedevaart. Het boek komt tot stand onder de algemene leiding van Frans Van der Cammen en een werkgroep bestaande uit: Raf Asselman, Jos. de Booser, Pol Feytens, Marie-Paule Van der Cammen en Désiré Selleslagh. De druk en de uitgave worden verzorgd door Lannoo in Tielt. In hetzelfde jaar is er onder impuls van de familie Feytens en Raf Asselman en in samenwerking met de Heemkring een diamontage over Merchtem van 1895. Deze activiteit krijgt grote belangstelling. Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van het overlijden van toondichter August De Boeck verleent de Kring in december 1977 zijn medewerking aan de postzegeltentoonstelling met uitgifte van een postzegel van August De Boeck. Heel wat leden van de Heemkring zijn ook filatelist.
1978
"100 Jaar Spoorlijn Dendermonde – Asse" (1978) en een begeleidende tentoonstelling in het station van Merchtem krijgen een officieel tintje door de aanwezigheid van toenmalig Minister van Verkeerswezen, Jos Chabert.
1979
Op voorstel van de gemeente worden in 1979 een aantal straatnamen aangepast en gewijzigd en voorzien van verklarende teksten met historische toelichting; Kamiel Baeyens, Fred Vandenbossche, Jos de Booser, Désiré Selleslagh, Frans Van der Cammen en Louis Vanderstraeten maken er werk van. Op 21 juni 1980 wordt het Pensopad in Peisegem ingewandeld. De bestaande wandelpaden staan beschreven in afzonderlijke brochures en worden daarnaast ook opgenomen in een globale uitgave. Zij zijn er gekomen op initiatief van de Heemkring. Door een samenwerking met het “Groenkomitee” zijn tevens gegevens over fauna en flora opgenomen. Het geschilderde bord met bewegwijzering dat de wandelaar aan de start vindt, is een realisatie van de Kunstkring. Alles wel beschouwd is dit initiatief een voorbeeld van complementaire samenwerking van de Kringen.
1981
Een uitgave ‘150 jaar Kleuter- en Lager Onderwijs Merchtem’ door Raf Asselman en een evocatieve tentoonstelling op 8 oktober 1981, met de medewerking van Broeder Gaston Boel en Christiane Biesemans zijn toonaangevend voor onze Heemkring.
1982
Het boek ‘Merchtem van Vrijheid tot Fusie’ in 1982 is een van de hoogtepunten in de kronieken van onze Kring. De uitgave komt tot stand naar aanleiding van de opening van het nieuwe gemeentehuis van Merchtem. Volgende auteurs verlenen hun medewerking: Raf Asselman, Gaston Boel, Jos en Etienne Meskens - de Booser, Gaston De Brandt, Ghislaine Leirens, Fred Vandenbossche, Frans Van der Cammen, Pol en Maria Feytens - Van Moeseke. De coördinator is Leo Bormans. Het gemeentelijk archief en archieffoto's worden bij deze gelegenheid tentoongesteld. In de Raadzaal van het Gemeentehuis prijkt het Schepenzegel, in hout gebeiteld door Gaston De Brandt en geschonken aan de gemeente. Door toedoen van Leo Bormans kunnen wij in de raadzaal de wapenschilden bewonderen van de belangrijkste adellijke families die in het verleden een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Merchtem. Ze zijn ontworpen door studenten van het Sint-Lucasinstituut te Brussel. Frans Van der Cammen schilderde voor de eerste tentoonstelling over August De Boeck, een expressief portret van de toondichter en als aanvulling op de wandelpaden een overzichtelijke kleurrijke kaart met de voornaamste gebouwen van de fusiegemeente Merchtem. Beide werken zijn een kunstvolle bijdrage in de Raadzaal van het Gemeentehuis. In de schepenzaal hangen de foto's van de burgemeesters vanaf 1830 tot op heden; deze realisatie danken wij aan Frans Feytens.Eveneens in 1982 verlenen Ghislaine Van Cappellen-Leirens en Broeder Gaston Boel hun medewerking aan de tentoonstelling 20 jaar O.C.M.W. Merchtem.
1984
De familie Sacré brengt in 1984 een heruitgave uit van het boek ‘Geschiedenis der Gemeente Merchtem’ van de hand van hun voorvader Maurits Sacré. Tegelijk is er een evocatieve tentoonstelling in samenwerking met de Heemkring. Zij benadrukt de verdiensten van deze voortreffelijke heemkundige.
1985
Voor Fons Biesemans volgt een persoonlijk succes met zijn uitgave ‘Plaatsnamen van Oud-Merchtem (1985)’ waarbij een informatieve tentoonstelling over toponiemen de publicatie omkadert.
1986
15 Jaar Soetendaelle wordt in 1986 een hele week lang met luister gevierd o.m. met een retrospectieve tentoonstelling waarbij de drie Kringen hun specifieke activiteiten voorstellen. Door ziekte van de voorzitter van de V.Z.W. Soetendaelle worden de gelegenheidstoespraken bij de openingsreceptie gehouden door Pol Feytens en Jos de Booser. Naast zijn participatie in de retrospectieve tentoonstelling legt de Heemkring een nieuw accent door een studie over de Merchtemse ‘Kip en Eend’, rijkelijk geïllustreerd met oude foto's over de plaatselijke kippenteelt. Een diamontage over ‘Oud Merchtem’ en een spreekbeurt ‘Klim in je stamboom’ door gastspreker Jos Laporte vormen het specifiek programma van de Heemkring tijdens de viering. Algemene verantwoordelijkheid en organisatie van het lustrum worden waargenomen door Pol Feytens, Maria Van Moeseke en Jos de Booser. Laatstgenoemde heeft een brochure samengesteld over ‘15 Jaar Soetendaelle : creatieve en actieve aanwezigheid’.
1987
In 1987 volgt een tweede herdenking van August De Boeck, 50 jaar na zijn overlijden. Dan wordt een brochure-catalogus voorzien, samengesteld door Frank Teirlinck in samenwerking met de Heemkring. Bij deze gelegenheid wordt naast August De Boeck, ook Juul De Winde gehuldigd tijdens de tentoonstelling.
1988
In 1988 leggen Frans Feytens en zijn moeder Maria Van Moeseke de ontmanteling van de tabaksfabriek Verelst vast in een fotoreportage. Dit materiaal krijgt - met vermelding van herkomst – een plaats in het Tabaksmuseum in Wervik. De Heemkringen van de Gouw Vlaams-Brabant zijn andermaal te gast in Merchtem voor een Gouwdag (1988), die thematisch in het teken van restauraties staat. Een geleid bezoek aan de in restauratie zijnde kerk met toelichting van de voorzitter van de Heemkring vult de voormiddag. In de namiddag is er een wandeltocht waarbij Fons Biesemans met de genodigden de grenzen van de Vrijheid Merchtem volgt. Dit Vrijheidspad focust op de plaatselijke geschiedenis en wordt officieel ingewandeld in 1988. Een bewegwijzerd bord aan de startplaats (Markt van Merchtem) en een begeleidende brochure zijn realisaties van Fons Biesemans in samenwerking met Leo Bormans, Jos de Booser, Pol en Maria Feytens en Hedwig Vertonghen.
1989
Augustus 1989 is een nieuwe mijlpaal voor onze Heemkring met het boek ‘Kerk en Parochie Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt’, als speciale editie bij de ingebruikname van onze parochiekerk na de restauratiewerken. Dit boek met de geschiedenis van onze kerk door de eeuwen heen is rijkelijk voorzien van archief- en fotomateriaal. Het brengt dan ook de verschillende restauratiefasen in beeld. Pol Feytens is algemeen coördinator van de uitgave. De auteurs zijn: Raf Asselman, Jos de Booser, Rik Geeroms, Fred Vandenbossche, Maria Van Moeseke en Pol Feytens. Voor de technische en deskundige medewerking kon gerekend worden op Fons Biesemans, Frans Feytens, Hugo Keirens, Desire Selleslagh, Hedwig Vertonghen, architect Mariella Selleslagh en ingenieur Emiel Asselman.
1990
Voor deze uitgave wordt de Heemkring in 1990 gelauwerd door de plaatselijke pers met ‘De Gouden Klakson’ en wordt de Kring ontvangen door het Gemeentebestuur voor zijn bijdrage over de plaatselijke geschiedenis. De verzorgde en rijk gedocumenteerde kijk- en leesbrochure ‘100 Jaar Toneelleven in Merchtem 1890 – 1990’ is van de hand van Christiane Biesemans. Ze kon hierbij rekenen op samenwerking met een werkgroep o.l.v. Louis Van Ransbeeck, Gaston De Brandt, Leo Bormans en Hedwig Vertonghen. Een waaier aan archiefmateriaal en toneelattributen aangeleverd door de plaatselijke toneelkringen, zorgen voor de aangepaste omkadering bij de presentatie van de brochure. Van onze medestichtster Christiane Biesemans, die niet alleen actief was in de Heemkring, maar zich ook zeer verdienstelijk opstelde in de Kunstkring “Werkgroep Poëzie" hebben wij met waardering en dankbaarheid afscheid genomen bij haar overlijden op 4 juli 1990. Zij heeft voor een deel de geschiedenis van de Heemkring mee bepaald.
1991
Bij de viering van 20 jaar Soetendaelle (1991) wordt een feestje gebouwd met de leden van de drie Kringen en hun partners. Ook de het Schepencollege en de erevoorzitters van de Kringen zijn uitgenodigd. Jos de Booser licht in een brochure 20 jaar werking toe. In augustus 1991 krijgen de straatnaamborden een nieuw uitzicht. De Heemkring verleent zijn medewerking via historische toelichtingen. Fons Biesemans, Pol Feytens en Fred Vandenbossche doen het studiewerk en presenteren hun voorstel aan de gemeente.
1992
Bij de tentoonstelling van 6 tot en met 14 november 1992 ‘Schoolproject Reedijk en Industriële Archeologie’ zorgt de Heemkring voor de omkadering en hoopt zo de aandacht te vestigen op dit oude schoolgebouw, gelegen in de landschappelijk waardevolle site tegenover de kerkvijver en de oude banmolen. Leo Bormans, Jos de Booser, Ghislaine Leirens, Pol en Maria Feytens stofferen deze activiteit. Al verschillende keren en op verschillende niveaus zijn er aanvragen ingediend om dit gebouw te valoriseren en het een bestemming te geven. Het eerste memorandum dateert van 1989 en is ondertekend door de vier voorzitters van Soetendaelle.
1993
Op 2 oktober 1993 herdenkt het Verbond van de Vlaamse Oudstrijders (V.O.S.) in samenwerking met de Heemkring, de 75ste verjaardag van de dood van luitenant Juul De Winde in Westrozebeke. Aan de bloemenhulde, academische zitting en commemoratieve tentoonstelling verleent de Heemkring zijn medewerking o.l.v. Fred Vandenbossche, secretaris van V.O.S. Merchtem. De herdenking laat een sobere en voorname indruk na. Blijkbaar wil de Heemkring een tijdlang vertoeven in het herdenken van oorlogssituaties of zoekt hij naar een eigen identiteit in de talrijke evocaties op allerlei niveaus die plaatshebben in het kader van WO II.
1995
In mei 1995 presenteert de Heemkring zijn bijdrage over Wereldoorlog II in boekvorm. ‘Merchtem in de Tweede Wereldoorlog 1940 – 1945’ is een degelijk werk, gebaseerd op documenten en interviews, waarmee de auteurs Louis Van Ransbeeck en Fons Biesemans een leemte hebben ingevuld in onze plaatselijke geschiedenis. Volgende personen verleenden hun medewerking bij het totstandkoming van het boek: Hedwig Vertonghen, Werner Thomas en Pol en Maria en Frans Feytens.
De jaren of maanden waarin de Heemkring zich minder openlijk manifesteert, zijn helemaal geen perioden van gebrek aan activiteiten of navorsing, integendeel. Zij vormen de basis voor teksten die later gepubliceerd worden of die elementen aanbrengen waaruit een boek of brochure ontstaat.
Zo zijn er de maandelijkse ‘Heempraatjes’ die binnen de Kring aangebracht worden door een van de leden. Bijzonder productief op dat vlak zijn: Raf Asselman, Fons Biesemans en Pol Feytens. Ook andere leden leveren af en toe een bijdrage. Er wordt een bepaalde straat of wijk besproken of een anekdote uit de geschiedenis, een volksfiguur wordt speciaal in het daglicht gezet, de geschiedenis van een familie wordt onder de loep genomen. De meeste van die ‘Heempraatjes’ zijn ook een aanvulling bij bepaalde passages uit onze boeken of brochures. Ze konden in de werken zelf niet uitgebreid behandeld worden en zijn nochtans belangrijk genoeg om het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke korte studie. Deze ‘Heempraatjes’ zijn zo belangrijk en omvangrijk geworden, dat zij samen voldoende stof vormen voor een afzonderlijke bloemlezing. De heempraatjes worden op de maandelijkse vergaderingen van de Heemkring besproken en in kleine of grotere brochurevorm, meestal met archief- en fotomateriaal, tekeningen of kopieën van authentieke, oude teksten aan de leden bezorgd.
De maandelijkse vergaderingen worden uiteraard voorgezeten door de voorzitter, Pol Feytens.  Raf Asselman maakt plichtsbewust het verslag, waarin naast de objectieve weergave van de vergadering, ook de inventieve humoristische beschouwingen niet ontbreken. Bij de Heemkring horen - hoe kan het ook anders - steeds een stukje breugeliaanse taferelen en pallieteruitlatingen. Goede vriendschapsrelaties schaden zelden de inzet, het dynamisme en de gezonde na-ijver; zolang wij maar ernstig blijven waar het moet.
Zoals hoger vermeld, houden wij ook contact met andere heemkringen via het Verbond voor Heemkunde, waar wij regelmatig deelnemen aan de Land- en Gouwdagen. Dit is geestverruimend en een bron van uitwisseling van gedachten over geschiedenis en heemkunde in 't algemeen.
In onze gemeente staan wij open voor medewerking op allerlei niveaus, waar dit past in onze activiteiten. Wij sommen hier o.m. op: onze medewerking aan de tentoonstelling georganiseerd door de Steltenlopers van Merchtem, een geleid kerkbezoek bij een ontmoetingsdag van het Willemsfonds. Ook verenigingen van buiten Merchtem doen beroep op onze medewerking voor documentatie of voor een geleid bezoek.
Sommige van onze leden verlenen hun medewerking in het kader van Monumentendag. Op dit vlak vermelden wij Fred Vandenbossche. Hij vergast ons regelmatig op een geschiedkundige bijdrage over Hamme en Brussegem. De laatste jaren krijgt hij assistentie van Lies Jacops, die zich als nieuw lid verdienstelijk opstelt. Volkskunde en plaatselijke geschiedenis van Peisegem worden ons aangebracht door Kamiel Baeyens. Het kerkarchief blijft een onuitputtelijke bron van informatie voor Pol Feytens en wij puren daaruit mee. Zijn echtgenote Maria Van Van Moeseke is de archivaris van de Heemkring. Zij bewaart en klasseert alle informatiebronnen die ter beschikking staan van onze heemkundigen en voorlopig een onderkomen hebben in het gemeentehuis. Af en toe wordt zij bijgestaan in haar taak door Ghislaine Leirens en Marie-Therese Pattyn.
Soetendaelle is ook steeds betrokken geweest bij de organisatie van ‘Roefeldag'. Vanuit de Heemkring heeft men hiervoor kunnen rekenen op Jos de Booser, Fons Biesemans en Désiré Selleslagh.
Naast het deelnemen aan studie-, gouw- en landdagen van het Verbond voor Heemkunde, organiseert de Heemkring uitstappen voor haar leden. Die beogen hoofdzakelijk een bezoek aan een site of stad, met rondleiding door een plaatselijke gids. Ook een museumbezoek en dergelijke behoort tot de mogelijkheden. Rik Geeroms is de reisprogrammator en hij zorgt voor de nodige documentatie.
Eddy Crick bestudeert informatiebronnen en geeft zijn bevindingen door. Hedwig Vertonghen informatiseert samen met Pol Feytens de inhoud van de parochieregisters. Die databank met geschiedkundige bronnen bewijst dat wij begaan zijn met het verleden en toch toekomstgericht werken. Anna Herbosch, Dr. Maurits Everaet en Werner Thomas behoren tot de laatste lichting van de Kring. Ook zij vergasten ons al op een ‘Heempraatje’. Met Werner Thomas krijgen wij tevens een academische geschiedkundige in ons gezelschap. Hij doctoreert in deze discipline. Als Heemkring kunnen wij alleen maar vereerd zijn met dergelijke deskundige aanwinst.  Ghislaine Leirens volgt bloemsierkunst en wij maken daar natuurlijk gretig gebruik van bij al onze tentoonstellingen en manifestaties. Het echtpaar Pierre en Ghislaine Van Cappellen-Leirens is zowat het onthaalgezin voor de feestjes en ludieke bijeenkomsten van de Heemkring.
Er waren echter ook de droeve ogenblikken waarin wij afscheid moesten nemen van onze eerste voorzitter, medestichter van de V.Z.W. Soetendaelle, Frans Van der Cammen. Hij voelde zich perfect thuis in de Heemkring, waar hij een stuwende kracht was van heel wat publicaties. Hij verleende zijn kundige medewerking aan de opbouw van verschillende tentoonstellingen, tot hij wegens ziekte slechts sporadisch verscheen op de vergaderingen, om definitief afscheid te nemen op 16 augustus 1987. Frans was wegens zijn vorming, leraar aan de plaatselijke tuinbouwschool, een onmisbare figuur in het ‘Groenkomitee’ en als kunstschilder een gewaardeerd medewerker in de Kunstkring. Zijn herinnering blijft verenigd met Soetendaelle want ook hij gaf onze organisatie de nodige draagkracht.
Met zoveel inzet van zovele mensen, verenigd door hetzelfde ideaal en geschraagd door een stevige structuur, kunnen wij alleen maar de hoop uitdrukken dat Soetendaelle verder geschiedenis mag schrijven en maken.
(Jos de Booser)