Op de teksten, foto’s en documenten die op deze website staan, is het auteursrecht van toepassing. Dat auteursrecht is eveneens van toepassing op alle gedrukte of online publicaties van de vzw Heemkring Soetendaelle.

Wilt u een tekst, document of foto van onze website of publicaties ergens voor gebruiken, neem dan contact op met Hendrik Thomas voor de heemkring of Frans Anrys voor de kunstkring.

Ook op het ontwerp van onze website rust auteursrecht.