Artikelindex

Oprichting van de vzw

De statuten van de vzw werden opgemaakt op 27 januari 1971 door volgende stichters, eveneens eerste beheerders: Josiane de Booser, Constant Droesbeke, Pol Feytens, Jan Heuninckx, Michel Lievens, Désiré Selleslagh, Frans Van Der Cammen en Maria Van Moeseke; zij werden gepubliceerd in het Staatsblad van 18 februari 1971.
Frans Van Der Cammen werd benoemd tot voorzitter en behield deze functie tot aan zijn overlijden in 1987.
In de beheerraadsvergadering van 3 februari 1971 werden de besturen van de onderscheiden kringen samengesteld.
Zo werd Désiré Selleslagh als voorzitter van het 'Groenkomitee' in zijn functie bevestigd. Pol Feytens werd voorzitter van de Heemkring. Het voorzitterschap van de Kunstkring werd voorlopig waargenomen door Frans Van Der Cammen.
Naast de stichters-beheerders vermelden wij als leden van het eerste uur Hugo De Backer, Frans De Baerdemaecker, Jan De Block, Monique De Brandt, Albert De Koninck, Frans Heyvaert, Herman Gillis, Albert Keirens en J. Vogelaer; zij traden toe tot het bestaande 'Groenkomitee'.
Sloten zich aan naast de stichter-beheerders van de Heem- en Kunstkring: Christiane Biesemans, Lena Cleymans en Gileen De Brandt.
Artikel 3 van de statuten geeft de doelstelling van de vereniging weer: "De vereniging heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu en kunstpatrimonium en de bevordering van de heemkunde van Merchtem en dit in de meest brede zin."
De artikels 4, 5, 6 en 7 geven een duidelijker en gedetailleerde omschrijving van de specifieke opdracht voor elke kring.
Sommige activiteiten zijn exclusief en specifiek, voor de aparte kringen, andere komen tot stand in samenwerking met één of meerdere kringen.
Vooral in de beginperiode van Soetendaelle lag de ontplooiing van de kringen overwegend bij de initiatieven van de stichters-bestuurders.
De piramidale structuur van Soetendaelle met als overkoepeling de Raad Van Bestuur, die aanvankelijk bestond uit de stichters van de kringen, is gedurende jaren gehandhaafd gebleven, omwille van de weinig stabiele uitbouw van de kringen zelf. Ze hebben elk om beurt gedurende de eerste tien jaren hun kinderziekten doorgemaakt.
De eerste voorzitter en medestichter van de vzw Frans Van Der Cammen was al ernstig ziek bij het lustrum van de vereniging in 1986. Hij kon deze viering slechts op afstand meemaken en overleed op 16 augustus 1987. Gedurende 15 jaar was hij de geestelijke vader en onvermoeibare promotor van de stichting. Voor hem betekende de eenheid van Soetendaelle een conditio sine qua non.
Als leraar aan de plaatselijke Gemeentelijke Tuinbouwschool was hij vertrouwd met de groen- en milieuproblematiek, van heemkunde maakte hij zijn hobby en ook als kunstschilder stond hij open voor andere disciplines. Zijn herinnering blijft verenigd met Soetendaelle. Hij gaf onze organisatie de nodige draagkracht en uitstraling.